هیئت مدیره

  • رحمان مارینی (رئیس هیئت مدیره)

  • محسن زارعی فر (مدیر عامل وعضوهیئت مدیره )

  • علی ایمان زاده(عضوهیئت مدیره)