مدیران

سید عبدالکریم نژاد حسینیان -مدیر بازرگانی
سید عبدالکریم نژاد حسینیان -مدیر بازرگانی
علی ایمانزاده- مدیر مالی
علی ایمانزاده- مدیر مالی
داریوش شمس- مدیر منابع انسانی
داریوش شمس- مدیر منابع انسانی
نادر جداری- مدیر پروژه
نادر جداری- مدیر پروژه
سید محمد حسین جزایری موسوی-قائم مقام مدیرعامل وعضو هیأت
سید محمد حسین جزایری موسوی-قائم مقام مدیرعامل وعضو هیأت
محسن محمودی-مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
محسن محمودی-مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره