عبداله صادقی رئیس برنامه ریزی وکنترل پروژه
حسین وطن خواه رئیس امورمالی
رضا شاهدی اصل رئیس امور اداری
سیدمجیداسماعیل زاده             رئیس مهندسی
شهروز ملکوتی رئیس تدارکات
عزت اله بتواز (رئیس حراست)
محسن محمودی-مدیرسایت
نادر جداری (مدیر پروژه)
علی ایمان زاده-مدیرمالی واداری
محسن زارعی فر-مدیر عامل
مرتضی سلیمانی رئیس امور قراردادهاوپیمانها