جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه حمل محصول صادراتی

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

ریال

عادی

امیرحسین نجفی

a.najafi@lordegan.co

75976318

26763982