مناقصه خدمات احداث و توسعه فضای سبز

مناقصه تهیه مواد، طبخ و توزیع غذا